Eén loket voor gebruiker & rechthebbende

Stichting PRO is in 1997 opgericht door het Nederlands Uitgeversverbond om de collectieve administratie te verzorgen van auteursrechten. Het gaat daarbij om rechten die uitgevers niet of moeilijk individueel kunnen uitoefenen.

Doel
Stichting PRO behartigt de belangen van uitgevers en de door hun vertegenwoordigde auteurs op het gebied van collectieve exploitatie van auteursrechten. Dit doen we zonder winstoogmerk. Ook voeren wij de administratie van het gebruik. Tot slot ontplooien wij activiteiten die verband houden met collectieve exploitatie of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 
Werkzaamheden
Stichting PRO voert een aantal verschillende regelingen uit:
  •  Regelingen voor knipsels
De sectie CLIP (Copyright Licentie-en Incassobureau PRO) incasseert en verdeelt vergoedingen voor het gebruik van artikelen door knipseldiensten en in knipselkranten, zowel bij gebruikers als bij knipseldiensten zelf. Er zijn regelingen met de commerciële knipseldiensten voor externe levering van knipsels en regelingen voor beperkt intern gebruik met overheid en bedrijfsleven. Deze activiteiten van CLIP zijn gebaseerd op mandaten van uitgevers (meer dan 400 uitgevers hebben CLIP gemandateerd) om niet-exclusieve licenties te verstrekken aan knipseldiensten en aan ondernemingen en instellingen met knipselkranten. Op basis van artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet maken uitgevers een nadrukkelijk voorbehoud voor het overnemen van artikelen. Daarnaast verdeelt de sectie CLIP het uitgeversdeel van de zogenoemde LiteROM-vergoedingen. Omdat artikelen met name afkomstig zijn uit de dag- en vakbladen, wordt het bestuur gevormd door deze uitgevers. De Nederlandse Dagbladpers van het NUV benoemt deze bestuursleden.
 
Informatie over de licentievoorwaarden
 
  • Leenrechtregeling

Openbare bibliotheken betalen voor het uitlenen van werken een vergoeding aan Stichting Leenrecht. Stichting Leenrecht heeft een wettelijke aanwijzing voor deze activiteiten en Stichting PRO aangewezen als verdeelorganisatie voor het uitgeversaandeel in deze vergoeding. Het gaat daarbij om boeken, tijdschriften en multimedia. Het aan uitgevers toekomende deel van de leenrechtvergoeding wordt door de sectie PRO Leenrechtvergoeding Uitgevers (PLU) verdeeld. De activiteiten van de sectie PLU zijn gebaseerd op artikel 15c Auteurswet 1912. Uitgevers die met name algemene boeken uitgeven leveren de bestuursleden voor dit sectiebestuur. Dit zijn immers de producten die het meest worden uitgeleend. Zij worden benoemd door de Groep Algemene Uitgevers van het NUV.

 
Contactgegevens
U vindt hier al onze contactgegevens.
 
Klachten & bezwaren
Onze medewerkers doen hun uiterste best om verzoeken, vragen en opmerkingen correct en tijdig af te handelen. Toch is nooit te voorkomen dat fouten worden gemaakt, zodat een situatie kan ontstaan waarmee u als uitgever of gebruiker niet tevreden bent. Hierdoor ontstaat dan mogelijk een klacht of een bezwaar. Stichting PRO heeft een aparte procedure voor klachten en bezwaren, die u hier kunt vinden.