Bestuur Stichting PRO en de verschillende sectiebesturen

Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO) is in 1997 opgericht door de Mediafederatie (voorheen NUV). De stichting heeft ten doel, zonder winstoogmerk voor zichzelf, het behartigen of doen behartigen van de belangen van uitgevers en de door hun vertegenwoordigde auteurs op het gebied van collectieve exploitatie door de collectieve administratie te verzorgen van auteursrechten die uitgevers niet of moeilijk individueel kunnen uitoefenen. Inmiddels verdeelt Stichting PRO het uitgeversdeel van de Leenrecht-, Thuiskopie en Reprorechtgelden en werft de mandaten van uitgevers waarmee Stichting Reprorecht een regeling voor beperkt digitaal hergebruik binnen het bedrijfsleven aanbiedt. Daarnaast verdeelt PRO de uitgeversaandelen vanuit de ‘LiteROM’ regeling. 
Omdat deze activiteiten nogal uiteenlopen zijn er verschillende secties binnen Stichting PRO waarbinnen de verschillende administratieve taken zijn ondergebracht. Elke sectie kent een eigen overlegstructuur en een eigen begroting. Elke sectie is vertegenwoordigd in het toezichthoudend bestuur, dat onder leiding staat van een onafhankelijk voorzitter. De secties benoemen de bestuursleden voor dit toezichthoudende bestuur van Stichting PRO. Leden van de secties worden op haar beurt benoemd door de verschillende groepen binnen de Mediafederatie. Het toezichthoudend bestuur van Stichting PRO vergadert tweemaal per jaar. De dagelijkse leiding ligt bij de directeur van de stichting, de heer B. Pijnacker (Nevenfuncties: Directeur Stichting Publicatie -en Reproductierechten Organisatie (PRO), Bestuurslid Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E), Eigenaar Studio Chasse Patate).

 
Algemeen Bestuur
 
Bestuurslid: Nevenfuncties:
   
Dhr. B. Schneiders Voorzitter raad van toezicht Spaarne Ziekenhuis
voorzitter President Commissaris PWN N.V.(drinkwaterbedrijf en natuurbeheer Noord-Holland)
  Lid raad van commissarissen Woonzorg Nederland (woningbouwcorporatie) 
  Voorzitter van de monitoringscommissie reorganisatie Landelijke Eenheid van de Nationale Politie 
  Voorzitter Stichting Leefomgeving Schiphol
  Voorzitter Stichting Bevrijdingspop Haarlem
  Voorzitter Voedselbank Haarlem e.o.
  Voorzitter raad van toezicht Stichting Weeshuis der Doopgezinden
   
Dhr. A. Reekers Chef redactie Verslaggeverij De Telegraaf (bezoldigd)
namens sectie Thuiskopie Voorzitter Stichting Telegraafpensioenfonds 1959 (bezoldigd)
  Voorzitter sectie Thuiskopie van Stichting PRO (onbezoldigd)
   
Dhr. P. Bon

Bestuurslid Toezichthoudend bestuur Stichting Reprorecht

  Senior uitgever bij Wolters Kluwer
  Bestuurslid sectie PRO-mandaat van Stichting PRO
  Bestuurslid sectie Thuiskopie van Stichting PRO
   
Dhr. J. Hoek

Operationeel directeur Singel Uitgeverijen

 

Bestuurslid sectie PLU van Stichting PRO


Sectie Reprorechtgelden (Sectie PRO Mandaat)


 

 

De wettelijke Reprorechtregeling richt zich alleen op het fotokopiëren. Stichting Reprorecht vertegenwoordigt dankzij deze wettelijke aanwijzing alle uitgevers, maar alleen voor dit analoge hergebruik (fotokopieën). Voor ondernemers moet het echter mogelijk zijn om eventueel digitaal hergebruik ook eenvoudig te regelen. Stichting Reprorecht heeft daarvoor de regeling voor het bedrijfsleven uitgebreid. 

Voor deze uitbreiding was echter het mandaat nodig van (alle) uitgevers omdat een wettelijke aanwijzing voor het faciliteren van digitaal gebruik ontbreekt. Stichting PRO heeft in Nederland ervaring met het verkrijgen van mandaten. Binnen Stichting PRO is de sectie PRO Mandaat opgericht om de mandaten van uitgevers te werven en te beheren. Op basis van de huidige verdeling van Reprorechtgelden, vertegenwoordigt PRO Mandaat 100% van deze gelden doordat meer dan 480 uitgevers een mandaat hebben afgegeven.  Sinds 2020 verdeelt PRO de uitgeversaandelen uit de Reprorechtregeling. Er is voor deze activiteit een kostennorm vastgesteld van tussen de 3% tot 5%.  Stichting PRO vrijwaart Stichting Reprorecht namens alle uitgevers, met uitzondering van uitgevers welke hebben aangegeven niet te willen participeren (de zogenoemde blacklist). De sectie vergadert tweemaal per jaar en bestaat uit de acht uitgeversvertegenwoordigers van het Algemeen Bestuur van Stichting Reprorecht. De leden worden benoemd door de Mediafederatie: 

  • vier leden op voordracht van de branchevereniging voor mediabedrijven voor educatie, vakinformatie en wetenschap (MEVW); 
  • een lid op voordracht van de brancheorganisatie NDP Nieuwsmedia;
  • een lid op voordracht van de Groep Algemene Uitgevers (GAU)/overige uitgevers; 
  • een lid op voordracht van de Magazine Media Associatie (MMA); 
  • een lid op voordracht van de Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging (NMUV).

 

Bestuurslid: Nevenfuncties:
Dhr. P. Bon Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van uitgevers (vacatiegeld)
  Senior uitgever bij Wolters Kluwer
  Bestuurslid sectie PRO-mandaat van Stichting PRO
  Bestuurslid sectie Thuiskopie van Stichting PRO
   
Dhr. C. Balk Bestuurslid Stichting Reprorecht
  Business Controller Misset Uitgeverij bv
  Bestuurslid sectie PRO-mandaat van Stichting PRO
  Bestuurslid sectie Thuiskopie van Stichting PRO
   
Dhr. J. Duurinck Bestuurslid Stichting Reprorecht
  CFO Uitgeverij New Skool Media B.V.
  Bestuurslid sectie PRO-mandaat van Stichting PRO
  Penningmeester Stichting Algemeen Basisonderwijs Rijnwaarden
  Bestuurslid sectie Thuiskopie van Stichting PRO
   
Dhr. E. Janssen Bestuurslid stichting Reprorecht
  Directeur FEMU
  Zelfstandig Dirigent en Jurylid
  Bestuurslid sectie PRO-mandaat van stichting PRO
  Bestuurslid sectie Thuiskopie van Stichting PRO
   
Dhr. G.J. Schinkel Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van uitgevers
  Senior uitgever Sdu
  Bestuurslid sectie PRO-mandaat van Stichting Pro
  Secretaris van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak
  Penningmeester Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV)
  Bestuurslid sectie Thuiskopie van Stichting PRO
   
Dhr. J. Leenaars Financieel directeur LCG Malmberg BV
  Bestuurslid Stichting Reprorecht
  Bestuurslid sectie PRO-mandaat van Stichting PRO
  Bestuurslid sectie Thuiskopie van Stichting PRO
   
Mvr. I. Terpstra Hoofd Juridische Zaken, Mediahuis Nederland
  Bestuurslid, vicevoorzitter Stichting Organisatie voor Persuitgeversrecht
  Bestuurslid, vertegenwoordiger van uitgevers Stichting Reprorecht
   

Sectie Leenrechtgelden (sectie PLU)

Openbare bibliotheken betalen voor het uitlenen van werken een vergoeding aan Stichting Leenrecht. Stichting Leenrecht heeft een wettelijke aanwijzing voor deze activiteiten en heeft Stichting PRO aangewezen als verdeelorganisatie voor het uitgeversaandeel in deze vergoeding. Het gaat daarbij om boeken, tijdschriften en multimedia. Het aan uitgevers toekomende deel (30%) van de leenrechtvergoeding wordt door de sectie PRO Leenrecht Uitgeversaandelen (PLU) verdeeld.  De activiteiten van de sectie PLU zijn gebaseerd op artikel 15c Auteurswet. Stichting PRO vrijwaart Stichting Leenrecht voor alle rechthebbenden op basis van de gegevens die Stichting Leenrecht verstrekt.  Uitgevers die met name algemene (kinder)boeken uitgeven, leveren de leden voor deze sectie. Dit zijn immers de producten die het meest worden uitgeleend. Zij worden benoemd door de Groep Algemene Uitgevers van de Mediafederatie. De sectie PLU vergadert tweemaal per jaar. De norm voor inhouding aan administratiekosten is vastgesteld op 7,5%. 

 

Bestuurslid: Nevenfuncties:
Dhr. F.H. Jonkers Uitgever VBK Media
 voorzitter Bestuurslid Algemeen Bestuur Stichting Leenrecht 
  Voorzitter van de sectie PLU van Stichting PRO
  Bestuurslid van het Algemeen Bestuur van Stichting PRO
  Voorzitter sectie geschriften Stichting Leenrecht
  Directeur F H Jonkers Beheer BV
  Lid Ondernemingsraad VBKU, Utrecht/Amsterdam
  Lid Medezeggenschapsraad RKBS De Hoeksteen, Krommenie 
  Lid van de Ledenraad van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond 
   
Dhr. M. van Campen Zakelijk directeur bij Gottmer Uitgevers Groep
  Bestuurslid GAU (Groep Algemene Uitgevers) van de Mediafederatie
  Bestuurslid Sectie PLU van Stichting PRO
  Bestuurslid Sectie Geschriften van het Leenrecht
  Algemeen directeur bij Van Campen Management BV
   
Dhr. J.J. Keijzer Managing Director HarperCollins Holland
  Bestuurslid GAU (Groep Algemene Uitgevers) van de Mediafederatie
  Penningmeester VUZEDA (Vereniging van Uitgevers Zonder Eigen Distributie Apparaat)
  Voorzitter van raad van advies van de Rotterdamse Studentenvereniging Sanctus Laurentius
  Bestuurslid Sectie PLU van Stichting PRO
  Bestuurslid Sectie Geschriften van Stichting Leenrecht
   
Dhr. M. David Senior Adviseur IE, Collectieve Rechten & Privacy bij de Mediafederatie
  Algemeen Secretaris Groep Algemene Uitgevers bij de Mediafederatie
  Bestuurslid sectie PLU van Stichting PRO
  Bestuurslid sectie PRO-mandaat van Stichting PRO
  Bestuurslid sectie Geschriften van Stichting Leenrecht
  Bestuurslid Koninklijke Vereniging van het Boekenvak
  Bestuurslid Stichting Marktonderzoek Boekenvak
  Bestuurslid Stichting BREIN
  Bestuurslid Federatie Auteursrechtbelangen
  Bestuurslid Dr. P.A. Tiele-Stichting
  Lid Raad van Toezicht NBD Biblion
  Lid Raad van Toezicht Literatuurmuseum
   
Dhr. J. Hoek Bestuurslid sectie PLU van Stichting PRO
  Operationeel directeur Singel Uitgeverijen

 

Sectie Thuiskopiegelden (Sectie Thuiskopie)

Stichting de Thuiskopie heeft Stichting PRO aangewezen als verdeelorganisatie voor de uitgeversaandelen in de Thuiskopieregeling. De sectie vergadert tweemaal per jaar. Er is voor de verdeling van de Thuiskopiegelden een kostennorm van 7,5% vastgesteld.

 

Bestuurslid: Nevenfuncties:
Dhr. A. Reekers Chef redactie Verslaggeverij De Telegraaf’
 voorzitter Voorzitter Stichting Telegraafpensioenfonds 1959
  Voorzitter sectie Thuiskopie van Stichting PRO
   
Dhr. G.J. Schinkel Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van uitgevers
  Senior uitgever Sdu
  Bestuurslid sectie PRO-mandaat van Stichting PRO
  Secretaris van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak
  Penningmeester Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV)
  Bestuurslid sectie Thuiskopie van Stichting PRO
   
Dhr. A. Kropman  
   
Namens dagbladuitgevers [vacature]